Utbildning

dstsid14_1UTBILDNING

Fastighetsbolag, elinstallatörer, plåtslagare, konsulter samt fastighets skötare, skall erbjudas utbildning i planering och montering av takanläggningar.

Värmekabelteknik åtager sig totalentreprenad av typiska takanläggningar där vi samarbetar med plåtslagare och elinstallations företag i syfte att öka kunnande och förståelse i den problematik som finns vid installationer.

Detta pågick under 2006-2007 i samarbete med bl.a. de i PLR ingående plåtslagarna.

Vi hoppas att på detta sätt kunna erbjuda kompletta lösningar, med optimalt fungerade produkter för att förebygga de brister som finns i dagens takanläggningar.

Vårt mål är även att genom regelbundet underhåll av takanläggningar minimera risk för skador på människor och egendom och på detta sätt reducera kostnader för skadestånd och reparationer av byggnader.

Ett förbättrat system med förenklat underhåll där man genom en knapptryckning vid automatikskåpet kan avläsa funktionen hos de värmekablar som monterats. Bör även leda till att underhåll blir utfört vart år då kostnaden för funktionskontrollen blir ringa. Underhållsarbetet kan utföras under den varma årstiden då taket är lättillgängligt vid eventuella utbyten av komponenter.

Detta samarbete kommer då att leda till fördelar för samtliga inblandade parter.

Det är lätt att dimensionera:

Börja med att leta rätt på en takplan eller mät ut antal meter ränna och stuprör som skall frostskyddas i vart väderstreck.

För att få rätt på totalt kraftbehov:

Totalt meter antal kabel x 50W (+ 20-30% i reserv för startström)

Fördela sedan värmekabel slingorna så att dessa täcker en sträcka mellan två stuprör, i ett stuprör eller vid korta stuprör så att en slinga täcker en taklängd + ett stuprör max 25 meter.(se skiss).

Driftskostnaden för anläggningen blir relativt låg, du kan beräkna effekten ca. 50% av den kraftkalkyl vi gjorde längre upp på denna sida. Antal driftimmar är lite svårare att sia om, men med ett snävt spann på termostatinställningen (nära 0°C) kommer anläggningen endast att vara i drift när temperaturen ligger mellan 0°C & -3°C.