Installation

Installation/Anslutning

INSTALLATION / ANSLUTNING

Grundinstallation av anläggning med automatikskåp, uttagslådor & matningskablar utförs av behörig elinstallatör.

Förläggning av stickproppsanslutna värmekablar kan sedan ske av tex. plåtslagare som är vana att utföra arbeten på höga tak och som är rätt utrustade för dessa arbeten.

takspec7
Anpassningar av plåtdetaljer förenklas och utbyten av eventuella skadade eller defekta delar av värmeanläggningen kan ske i samband med tak underhåll.

Automatikskåp byggs för 3 -9 st värmeslingor. Reglering med dubbeltermostater är relativt prisbilligt. Detta medger att ett antal mindre automatikskåp med separata reglersystem monteras på vinden förbundna till undercentral med energimätare. Denna uppbyggnad medger även en god selektivitet då givarnas placering blir i direkt anslutning till den del av taket som termostaten betjänar.

System med flera mindre automatikskåp underlättar installationen då längden på anslutningskablar till uttagsboxar kan begränsas.

Reglerutrustningen har en driftindikering som visar verklig funktion genom att mäta strömmen i var värmeslinga. Slingornas funktion indikeras av lampor med referensmärkning till de anslutna värmeslingorna.

Värmeslingornas placering bör vara väl utmärkta på en lätt tillgänglig takplan för att ge en snabb överblick av eventuella fel vid översyn inför den kalla årstiden.

Utbyte av defekt material bör underlättas genom att göra anslutningspunkt lätt tillgänglig.

Installationstips

INSTALLATIONSTIPS

Kopplings boxar/Anslutningsdon:

Kabel genomföringar i taket ger ofta upphov till läckage, då kraftiga temperaturväxlingar, hårt väder och glidande is lätt fördärvar genomföringens tätande förmåga.

Våra studier har gjort att vi alltid rekommenderar att alla kabelgenomföringar görs vid tak uppgångar.

takspec8
Dalsidan på dessa ligger väl skyddade samt eventuella läckage snabbt upptäcks och lätt åtgärdas.

Förläggning av anslutningskablar på tak bör följa falsar för att lätt kunna förankras, sidoförskjutningar kan med fördel göras under de gångbryggor som skall finnas på alla tak. Fäst kablar med UV-beständiga klammer/strips, rostfria eller av plastmaterial.

Montering Värmekabel

Valet av värmekabel bör bereda tillräcklig effekt för att säkerställa transport av smältvatten samt göras med hänsyn till att yttermanteln skall vara UV-stabil. Självbegränsande värmekablar medger dessutom en strömbesparande effekt vilket är viktigt med hänsyn till höga kostnader för elförsörjning.

Av högsta vikt för värmekabelns funktion är dock att de förläggs rätt så att de gör maximal nytta.

Vad som framkommer är att värmekablar på tak skall förankras så att de behåller den avsedda positionen i takrännan, hängrännor etc. och att de har god anliggning mot underlaget. Vidare skall förankring vid nedgång i stuprör göras tillfredsställande och att värmekabel i stuprör skall nå ned till frostfritt djup vid anslutning av stuprör till dagvatten.