Dimensionering

ISTAPPAR

takspec1Istappar på tak bildas när snö & is smälter på taket trots att luften håller en temperatur under noll grader.

Orsaker:

  1. Den vanligaste anledningen till istappar är dagsmeja, d.v.s. Solen lyser på taket och smälter snö och is trots minusgrader i luften, smältvattnet rinner till takrännan och sedan till stupröret. Då husfasaden skuggas av kringliggande fastigheter fryser smältvattnet i stuprören.
  2. Värmeläckage till följd av ändrade förutsättningar i husets nyttjande, vindsutrymmen används allt oftare som bostäder och kontor för att bättre utnyttja fastighetens utrymmen. Detta medför dock att den ursprungliga takkonstruktionen med en sval vind och dess tak isolering ersätts med ett ventilerat fack närmast yttertaket med en underliggande isolering som minimeras för att bereda maximal takhöjd.
  3. Ventilationsutsläpp från aggregat placerade på taket & värmealstrande maskiner som strålar värme mot taket.

Problem:

Istappar som när de faller mot marken kan ge skada på människor och egendom.

Frostskador på takavvattningssystem såsom rännor och rör förstörs av frostsprängning till följd av att smältvatten fryser i rännor och rör som inte värms upp av ovan angivna orsaker.

Rötskador på vindskivor & fasad till följd av smältvatten som svämmar över rännor.

Rötskador i tak till följd av läckande takplåt / takpapp i gesimsrännor, takvinklar, takfönster, mm.

Velox Frostskydd av Tak – Det enda systemet med stickproppsanslutning. Du behöver inte elektriker ute på taket.

Enkel installation.

Elektriska krav för anslutning av apparatskåp till fördelningscentral och i vissa fall dragning av multikabel från elcentral till fördelningscentral på vinden.

takspec2Problemens lösning:

  1. Vid dagsmeja måste man tillse att smältvattnet kan finna sin väg till en frostfri avloppsledning att tillåta smältvatten att rinna ut på trottoar är ju bara ett sätt att flytta problemet. Vid utkastare uppstår dessutom ofta problem då det under utkastaren bildas en is stod som kommer att täppa till utkastaren.
  2. Värmeläckagen vid ökat utnyttjande av vindsutrymmen ger ofta samma symptom som dagsmeja och hanteras då på samma sätt.
  3. Vid ventilationsutsläpp och värmealstrande maskiner bör man tillse att smältvattnet bereds en avrinnings kanal på taket så att inte is bildas på taket mellan den avsmälta ytan och avvattningssystemet. Värmekabel monteras då med skyddskanaler i takets fallriktning så att en fri passage bereds.

Förläggning:

takspec3Vid anslutning stuprör till dagvatten bör värmekabeln löpa ned minst en meter under marknivå och vid tak brunn med tillhörande avloppsledning (man bör värma avloppsröret ned till 1m i uppvärmt utrymme då kallras i röret kan medföra frysning även här.)

Rännor förläggs med värmekabel av självbegränsande typ som skyddas mekaniskt av rostfria kanaler, kanalen fixeras i rännan med specialklammer.

Vid stuprörets nedgång fästes värmekabeln med rostfri takkrok och hänger sedan fritt ned genom röret.

Vid tak avloppsbrunn kan värmekabel tillåtas löpa ned i brunnen och sedan vända upp för att begränsa antal anslutningspunkter.
I tak ränna gesimsränna med vinklar är det viktigt att lägga värmekabel i vinkeln för att undvika frostsprängning. Här förläggs ofta 2-4 kabelslag i rännans mitt för avvattning, vid vinklade profiler på rännan även ett slag i var vinkel.