System Velox

ALLMÄNT OM TAKANLÄGGNINGAR

I de flesta fall måste en ny matningsledning installeras från fastighetens elcentral (ofta i bottenplan eller källare) för att förse takanläggningen med kraft.

Vid större anläggningar installeras en undercentral på vinden för att fördela kraft till anläggningens automatikskåp. Undercentralen kan förses med en energimätare för att mäta ström förbrukningen i takanläggningen. Samtliga undercentraler bör vara försedda med låsbar huvudbrytare för att förhindra elolyckor vid servicearbete.

Antalet och storlek på reglerskåp är beroende av takets storlek och utformning

Tumregler för kraftmatning:

Beräkna total mängd värmekabel genom att summera antalet meter tak / hängränna som skall frostskyddas.

Lägg till antalet stuprör x längden plus 1m per stuprör om dessa ansluter till dagvatten.

Sammanlagd mängd värmekabel som beräknas åtgå för din takanläggning x 50 W/m ger dig det totala effektbehovet på taket, lägg på 20-30% marginal: 300m ger då > 300 x 50 x 1,3= 19,5KW

Vid tak som vetter mot olika väderstreck eller tak med långa sträckningar bör detta indelas i sektioner för att förbättra selektiviteten på reglering samt att begränsa kabeldragning med anslutningskablar på taket . Detta ger fördelar i att endast de delar av anläggningen där .

Materialval:

Hänsyn måste tas till solens värme sommartid i kombination med uv- strålning medför höga temperaturer samt is och kyla vintertid innebär en tuff miljö, vilket ställer höga krav på material som används på tak. Dessa material bör således tåla temperaturer ner till minus 25-30 grader och upp till plus 50-60 grader utan att ta skada.

Dessa krav utesluter i stort sett alla installations och värmekablar som utförts med PVC-mantel. Lämpliga materialval är termoplast/gummi / fluorpolymerer.

Hänsyn till galvaniska strömmar skall tas vid val av material i fästanordningar, med anledning av att ett felaktigt val kan medföra att takplåt genomkorroderas på kort tid.

Vi anser att det finns anledning till förändring av installationsmetoderna för takanläggningar pga. de allvarliga brister som medför risk för skador på person och egendom .

Ett nära samarbete med Elsäkerhetsverket och Plåtslagarnas Riksförbund har gjort att vi rekommenderar att i framtiden skall bara material användas som klarar krav på denna miljö.

Enkel installation och service.

Velox Frostskydd av Tak Det enda systemet med stickproppsanslutning. Detta minskar elektrikerns arbete ute på taket där takvana plåtslagare enkelt förlägger och kopplar in standardlängder av värmeslingor.

Elektriker krävs dock för framdragning av matningskabel samt installation av fördelningscentral, automatikskåp och anslutningsboxar på tak.