Dimensionering

Allmänt

dsid2+4_3I rännor och rör av normala dimensioner (upp till 5″) beräknas effektbehovet till 30 – 50 W/m ränna/rör. I gesimsrännor och andra bredare ränndalar måste man lägga flera slag med kabel för att få önskad effekt. Som tumregel vid beräkning av effektbehov för denna typ av takkonstruktioner gäller 250 – 300 W/m². Om inte en total avsmältning och upptorkning är nödvändig kan man lägga kabeln med 4 slag i rännans mitt med c/c 30-40 mm, och om rännan är kantig läggs ett slag i varje hörn för att undvika frostsprängning.

Vid takanläggningar där man önskar att hålla stora takytor fria från snö och is beräknas effektbehovet till 30 W/m².

Val av kabeltyp: Vilken typ av anläggning (TCPR eller SAFE-T) som väljs, är oftast ett ekonomiskt val.

Vilken typ man än väljer får man, med rätt dimensionering, önskad funktion. Som vägledning vid kabelvalet bör man ta hänsyn till följande:

Har man alla mått på rännor, rör och andra takytor där det skall förläggas värmekabel, och på så vis kan förutbestämma kabelslingornas längder, är det enkelt att konstruera en billig och väl fungerande anläggning med TCPR-kabel.

Om man däremot inte i förväg vet de exakta måtten på anläggningen eller dess omfattning, är det med tanke på totala kostnaden – material och arbete – fördelaktigast att välja SAFE-T kabel. Denna kabeltyp köps som metervara tillsammans med lämpligt antal an/avslutningssatser, för att sedan kapas och monteras direkt på anläggningsplatsen.

Självbegränsande kabel

PROJEKTERING AV TAKANLÄGGNINGAR MED SJÄLVBEGRÄNSANDE KABEL (SAFE-T)

dsid12_3Kabelns temperatur. Vid en omgivningstemperatur av 0°C i is/snö avger denna värmekabel 36 W/m. Vid samma temperatur, men i luft avger den 18 W/m. Kabelns uteffekt går mot 0 vid stigande temperatur (65°C).

Dessa egenskaper gör att denna kabel är ett mycket bra alternativ vid konstruktion av takanläggningar.

Fördelar:

 • BTL SAFE-T har alla de fördelar som en parallellresistiv kabel har och dessutom:
 • BTL SAFE-T avger hög effekt endast där det behövs. (36 W/m i is/snö).
 • BTL SAFE-T kan kapas i exakt den längd som erfordras (ingen zonlängd att ta hänsyn till).
 • BTL SAFE-T-anläggningar är mycket lätta att projektera och montera.
 • BTL SAFE-T får inkopplas direkt i apparatdosa.
 • BTL SAFE-T kan läggas direkt på ytbeläggning av takpapp.

Projekteringsunderlag för SAFE-T

Med beaktande av maximalt tillåten värmekabellängd – se datablad under flik ”H”- kan BTL SAFE-T kopplas på en mängd olika sätt:

Summera längder på rännor och rör som det ska installeras värmekabel i.

OBS!
Om stuprören är anslutna till dagvattenavlopp måste värmekabeln nå ner till frostfritt djup för att säkerställa vattenavrinningen.
Lägg till behövlig längd för anslutning fram till anslutningsdosa, samt 1 meter för varje förgrening.
Exempel:…………………..m BTL SAFE-T

Sammanställ behovet av kopplingsdosor. Alla anslutningar och förgreningar görs i standarddosor.
E 14 396 02 (2 st förskruvningar)
E 14 396 04 (3 st förskruvningar)
E 14 396 10 (4 st förskruvningar)
E1439602……….st E1439604………..st E1439610……….st

Tillbehör:
An/avslutningssatser (1 st per kabellängd)
Upphängningskrok (1 st per stuprör)
Exempel:
……….. st an/avslutningssatser BTL
……….. st upphängningskrok VELOX

Avsäkring
Maximala kabellängder för BTL SAFE-T vid uppstart i is/vatten (0°C)
Tröga säkringar (karaktäristik D)
10 A 37 meter
16 A 59 meter
20 A 74 meter

Spänningsfallet i strömledarna ger 10% effektbortfall vid 57 m kabel.

OBS! Föreskrifterna kräver jordfelsbrytare 30mA.

Gesim/Ränndal

Gesimsrännor och breda ränndalar

gesimrannVid värmekabelinstallationer i gesimsrännor och ränndalar är det viktigt att man installerar så hög effekt att kabeln klarar att smälta bort all snö som den kan bli omgiven av. Vid för låg effekt finns risk för tunnelbildning runt värmekabeln. Detta kan medföra att kabeln inte gör någon nytta trots att den är tillslagen och drar effekt. Dessutom kvarstår ju risken för isbildning och snöras från taket

Ovan visas exempel på hur man kan förlägga värmekabel i breda ränndalar och gesimsrännor. Denna typ av förläggning ger inte en total avsmältning av ränndalen med den dränerar rännan och skyddar den mot frostskador.

Grundregeln vid förläggning av TCPR-kabel i denna typ av rännor är att man dimensionerar kabeln till 20 – 25 W/m och c/-c-avståndet mellan mittkablarna 30 – 50 mm.

Kabeln förlägges enligt figuren med 4 kabelslag i mitten och ett slag i vardera hörnen.

Dimensionering av takanläggning med serieresistiv värmekabel (TCPR)

Ränndal

Exempel: Ränndal 12 m lång och 35 0 mm bred skall förses med värmekabel av TCPR-typ för dränering och frostskydd. Ränndalen har takbrunn på mitten med invändigt stuprör.

Genom att följa detta projekteringsunderlag steg för steg kan Du beräkna hur mycket kabel det går åt samt vilken kabelresistans som ska väljas.

Beräkningsgång:

 1. Värmekabelns längd bestäms (l).
 2. Önskad effekt per meter kabel bestäms (Pm).
 3. Totaleffekt (min/max) beräknas.
 4. Kabelns totalresistans beräknas (Rt).
 5. Lämplig kabelresistans (W/m) väljes.
 6. Kontrollberäkningar.
 7. Resultat.
 1. Börja med att mäta upp den sammanlagda längden för kabeln.
  Exempel:
  Ränndalen: 6 x 12 m = 72m
  Takbrunn: 2 x 1 m = 2 m
  Extra för kortsidor: 1m
  Total kabellängd: (l) 75m
 2. Önskad effekt per meter kabel (Pm). 20 – 25 Watt
 3. Totaleffekt (Pt) = Pm x l
  max 25 W/m x 75 = 1875 W
  min 20 W/m x 75 = 1500 W
 4. Beräkning av kabelresistans: (Rt)
  Ohms lag för effekt R = U² / P
  Rt min 230² / 1875 = 25.8 W
  Rt max 230² / 1500 = 32.3 W
 5. Nu vet man att 75 m värmekabel erfordras och dess totala resistans skall vara i intervallet 25.8 – 32.3 W. Detta ger att värmekabelns W/m-värde ska vara mellan 0.34 – 0.43 W. Välj ur databladet för TCP ut den kabelresistans som ligger inom intervallet.
  I vårt exempel väljer vi alltså TCPR 0.36 W/m.
 6. Kontrollberäkningar: Kabelns totala effekt:
  Formel: Pt = U² / Rt
  Rt = kabelns W/m x längden.
  Exempel: 230² / (75 x 0.36) = 1793 W
  Kabelns effekt/m: Formel: Pm = Pt / l
  Exempel 1793 / 75 = 23.9 W/m
 7. Resultat: 75 m TCPR 0.36 W/m
  Totaleffekt: 1793 W
  Effekt/m kabel: 23.9 W

KOM IHÅG!

Värmekabelproblem är aldrig större än avståndet till närmaste telefon. Ring VÄRMEKABELTEKNIK. Vi finns representerade i hela landet och ställer gärna upp och hjälper Dig med såväl konstruktion som leverans av kompletta värmekabellösningar.

Rännor/Stuprör

RÄNNOR OCH STUPRÖR

dsid5_1Dimensionering av takanläggning med serieresistiv värmekabel (TCPR)

Exempel: En takränna med tillhörande stuprör enligt vidstående skiss skall förses med värmekabel. Ränna och rör är Æ 100 mm.

Genom att följa detta projekteringsunderlag steg för steg kan Du beräkna hur mycket kabel det går åt samt vilken kabelresistans som skall väljas.

Beräkningsgång:

 1. Effektbehov Watt per meter ränna/rör fastställes.
 2. Rännans och rörens sammanlagda längd mäts.
 3. Värmekabelns längd bestämms (l).
 4. Erforderlig effekt bestäms (Pt).
 5. Lämplig kabelresistans (W/m) väljes.
 6. Kontrollberäkningar.
 7. Resultat.
 1. Effektbehov: För rännor och rör upp till Ø 125 mm
  30 – 50 W/m ränna
  20 – 25 W/m kabel. (Pm)
 2. Mät upp den sammanlagda längden för rännor och stuprör.
  Om stuprören är anslutna till dagvattenavlopp skall värmekabeln nå ca 1 meter under marknivån.
  Avslutas stuprören med utkastare får värmekabeln ej vara så lång att någon kan komma i beröring med den. Vanligen brukar man räkna med att kabeln når till ca 100 mm ovanför stuprörets mynning.
  Exempel: 5 + 15 + 4 + 1 = 25 meter.
 3. Värmekabellängd (l) = Längd ränna + rör x 2
  Eftersom TCPR-kabeln är serieresistiv och utan återledare kommer den alltid att ligga dubbelmonterad i speciell distansklämma vilket ju medför att kabelns längd blir dubbla ränn- och rörlängden.
  Exempel: 25 x 2 = 50 meter.
 4. Totaleffekt (Pt): Pt = Pm x l
  max 25 W/m x 50 = 1.250 W
  min 20 W/m x 50 = 1.000 W
 5. Kabelresistans (Rt):
  Ohms lag för effekt R = U² / P
  Rt min 230² / 1.250 = 42.3 W
  Rt max 230 ² / 1.000 = 52.9 W
  Nu vet man att 50 m värmekabel erfordras och att dess totala resistans skall vara i intervallet 42.3 – 52.9 Ohm. Detta ger att värmekabelns W/m värde ska vara mellan 0.77 – 0.97 Ohm. Välj ur databladet för TCPR ut den kabelresistans som ligger inom intervallet.
  I vårt exempel väljer vi alltså TCPR 0.82 W/m.
 6. Kontrollberäkningar:
  Kabelns totala effekt: Formel Pt = U² / Rt
  Rt = kabelns W/m x längden.
  Exempel: 230² / (50 x 0.82) = 1.290 W
  Kabelns effekt/m: Formel: Pm = Pt / l
  Exempel: 1.290 / 50 = 25.8 W/m
 7. Resultat: 50 m TCPR 0.82 Ohm/m
  Totaleffekt: 1.290 W
  Effekt/m kabel: 25.8 W
  Effekt/m ränna: 47.2 W