Regulators

Ice-/Snow Detector 1773S

Ice-/Snow Detector 1773S

REGULATOR1773STEKMAR

Range of applications:

 • Non-slippery ground surfaces/snow melting of ground surfaces
 • Roofs and gutters free of ice
 • Parabols, roof windows etc free from ice.

Technical data

Part.no 3950154
Mounting: DIN-rail (Indoor)
Operating voltage: 230VAC
Output: 1 Closing — 230V / 6A
Sensor: 2 x Temperature / Precipitation
Alarm output: 24V / 15mA
Control: Moisture / Precipitation / Temperature
Temperature Limitation: Delay of disconnecton 0,5 10 hours
Basic heat function: Adjustable
Approval CE, VDE

« Reed more»

Benefits:

TEKMAR have eliminated the problem with dirty moisture sensors in metal which does not give rash. By developing a technique that, instead measures the sensors cooling, you can ignore the external environment

Micro-processor based control unit for snow and ice melting on ground surfaces, roof and other areas where ice formation and frost causes inconveniences. The system is closing a contact to connect the heating system when rain or snow is falling within an adjustable temperature zone. The heat is disconnected when the surface have dried up, the unit have an adjustable pre-heating time for compensaton of failed location of the sensor. Sensors are available for installation in ground surfaces occupied by walkers/vehicles and roof surfaces and other surfaces which are not exposed to mechanical loads.

1773 have a basic heating function which can maintain a delayed temperature i the ground for a quicker thawing at precipitation in harsh nordic climates.

Programming the unit is done with simple menu system shown on a display where also the status of the unit can be read.

Programming can be done in different steps, the unit is supplied with a basic programme and in Quick Setup the necessary adjustements is done to start-up the application. In other menues the unit can be tested, advanced settings can be performed and reset to factory settings be done.

General description of the functions

Ice and snow melting Regulator 1773 is an adjustable regulator fitted for several applications whre protection against ice formation is needed.

This type of regulator can save 30-40% power compared to a conventional thermostat.

The savings is that, in addition to measuring the temperature measuring rainfall / frost on or adjacent to the surface which aer to be protected from icing.

The sensors are of a type which instead of measuring the conductivity of the water between to blank metallic wires heat up the sensor periodically (approx. 25 minutes) and measure the cooling of the sensor to point out eventual precipitation. This type of measuring gives a good operating safety to a minimum of maintenance.

When connecting two sensors the application stars when one of the sensors detects moisture and preset temperature range for o peration and continues until both sensors are dry.

The active temperature range is +5 – -25°C which includes the temperature range when risk of precipitation and slippery is present. Can be adjusted in the Configuration menu

At surface applications 1-2 surface sensors of the Type 3352 with brass sleeve (must be used when laying of asphalt) is used or 3353 without brass sleeve. At ramps, it is very effective with a sensor at each end of the ramp when the melted precipitation flowing down the ramp while the upper part of the ramp is usually the first to get rainfall.

It is also important to ensure that the drains exists and also works at minus degrees.

When used for roof installations and dishes a 3351 roof sensor in combination with air sensors in 3115 is used. For frost protection of roof drainage system a moisture / rain sensor in the gutter / down pipe and a temperature sensor in the shade / the north wall is used. At protection of ice of satellite mounted moisture / rain sensor on the console of the dish bottom edge.

When the sensors are installed it is not always possible to know/calculate where most snow will be gathering. Therefore a function is provided with minimum connection time ((Minimum heating run time) to compensate for eventaul abnormalities. Can be adjusted to operate in 0,5 10 hours (2 hours standard) so that the surface can dry up.

The unit also have a function for basic heat. This function keeps the ground surface at a rised temperature, for example -5°C to accelerate melting without consuming full power. The function is used for ground surfaces with high priority, for example public entrances, emergency wards at hospitals.

At poor function can a fault location and adjustmen easily be done by using the units status and test programme. Faults on sensors are also indicated of a flashing red LED on the front of the unit.

1773 have also an alarm output (24V max. 15mA) which can be connected to a alarm panel och signalling at eventual errors.

« Close

LCD3

LCD-8 Snösmältningsregulator

Konfigurerbar nederbördssensor/Snösmältningsregulator LCD-8 100-240 Vac

 

EGENSKAPER & FÖRDELAR

 • Automatisk nederbörds- och snösmältningsregulator minskar driftskostnaderna
 • Automatiskt spänningsval arbetar från 100VAC –240VAC Modell för 24VAC kan beställas
 • Max last 16 Ampere resistiv ( 3 A induktiv)
 • Justerbar tillslagstemperatur och tidsför-dröjning gör arr LCD fortsätter värma efter att det slutat snöa så att ytan torka upp
 • Ny design förhindrar “igloo ” över sensor i Vä-derbeständig polykarbonatkapsling
 • Sno-Test™ testar och övervakar värmecykeln för systemtest
 • Enkel installation
 • C-UL-US Listade för temperaturregleringsutrustning.

BESKRIVNING
Den konfigurerbara snöregulatorn LCD–8 gör automatisk snösmältning till ett kostnadseffektivt alternativ även för de minsta applikationerna. Värmen koppas endast in vid temperatur under 3.3°C (standard), och nederbörd. Den justerbara eftervärmen, 3 timmar (standard), fortsätter uppvärmningen efter det att det slutat snöa för att torka upp ytan.

LCD-8 regulatorn är utrustad med en magnetisk switch som används för att justera inställningar, samt manuell till / frånslag

LCD–8 Kan anslutas till 100VAC – 240VAC eller beställas för 24VAC. Dessa två spänningsurval kombinerar med den konfigurerbara fördröjningstiden och tillslags temperatur för att möta kraven på ett brett antal användningsområden med bara två artiklar.

lcd8-1

lcd8-2

Den klarar resistiva enfas laster upp till 16A utan externa kontaktorer eller 3 ampere induktiv last. Drifts-temperaturen sträcker sig från –40°C till 60°C. Den omdesignade, patent-sökta, robusta polykarbonat höljet ger ett utmärkt skydd mot extrema väderförhållanden, samtidigt som den får snön att glida av att förhindra att det bildas en ”igloo” över fuktsensorn.

Den interna magnetiska switchen möjliggör både konfigurering och manuell inkoppling av värmen utan behov av att öppna höljet.

Egenskapen Sno-Test™ eliminerar detta genom att göra ett självtest vid spännings sättning, utgångs reläet kopplas in i ett unikt mönster under några sekunder. För att testa funktionen krävs endast en voltmeter eller en strömtång.

För komplett information som beskriver dess användning, installation och egenskaper, tag gärna kontakt med oss!

Specifikationer

Specifikationer

Allmänt
Användningsområde Snösmältning på mark eller tak
Godkännande
Kapsling
Skydd NEMA 3R
Kapsling Polykarbonat
Ingångar 1 x 3/4″ ingång (botten)
Material Polykarbonat
Montering Plaströr Ø 25mm
Mått 117mm (bredd) x 155mm (höjd)
Reglering
Matningsspänning ETI PN 24619: 100VAC – 240VAC; 50/60 Hz
ETI PN 24781: 24VAC; 50/60 Hz
Belastning 16A max. resistiv last (3A induktiv last)
Fördröjningstimer 0, 1, 3 (standard) eller 5 timmar; konfigureras genom den magnetiska omkopplaren
Tillslagstemperatur OFF (fukt endast), 2.2°C, 3.3°C (standard), 4.4°C, konfigureras genom den magnetiska omkopplaren
Gränssnitt
Statusindikering Grön lysdiod indikerar driftläge med fast sken / Blinkar vid felläge och i konfigurationsläge
Grön lysdiod indikerar relä aktivt/Värme inkopplad
Ledare och kabelklasser
Matningskabel 2 x 1.5 mm²
Värmekabel 2 x 5.2 mm²
Miljö
Driftstemperatur -40°C till 40°C
Lagringstemperatur -55°C till 75°C
Ordernr Beskrivning
24619 LCD-8 snösmältningsregulator, 100-240 VAC
24781 LCD-8 snösmältningsregulator, 24VAC
18703 Röda kopplingsklämmar (FP4)
24782 LCD-8 Manual

Tekmar 1773 Snösmältningsregulator

Snösmältningsregulator Tekmar 1773
Användningsområden

Halfri/snösmältning markytor/isfria tak/takrännor/isfria paraboler, takfönster m.m.

Teknisk data

Montering: Din-skena (inomhus)
Driftsspänning: 230 Vac
Utgång: 1 slutande — 230V / 6A
Givare: 2 x Temperatur/Nederbörd
Larmutgång: 24V/15mA
Reglering fukt/nederbörd/temperatur

Temperaturgränsfunktion

Fördröjning av frånslag 0,5 10 timmar
Grundvärmefunktion: Ställbar
Godkännande: CE, VDE

Fördelar:

TEKMAR har eliminerat problemen med smutsiga fuktgivare i metall som inte ger utslag. Genom att utveckla en teknik där man i stället mäter givarens avkylning kan man bortse från yttre miljöpåverkan.

Mikroprocessor baserad reglerenhet för snö / is smältning på markytor, tak och andra ytor där isbildning och frost medför olägenhet. Systemet sluter en kontakt för att koppla in värmesystem när nederbörd faller inom en justerbar temperatur zon. Värmen kopplas ut då ytan torkat, enheten har inställbar eftervärmnings tid för kompensation av misslyckad placering av givare. Givare finns för montering i markytor som beträds av gångare / fordon samt takytor och andra ytor som ej utsätts för mekanisk belastning.

1773 Har en grundvärmefunktion som kan upprätthålla en förhöjd temperatur i mark för en snabbare avtining vid nederbörd i kärva norrländska klimat.

Programmering av enheten sker i enkla menysystem som visas på en display, här kan även enhetens status utläsas.

Programmering kan ske i olika steg, enheten kommer med ett grundprogram och i Quick setup gör du nödvändiga justeringarna för att starta anläggningen. I Övriga menyer kan enheten testas, avancerade inställningar utföras samt återställning till fabriksinställning göras.

Funktions beskrivning allmänt

Snösmältningsregulator 1773 är en programmerbar regulator som passar för ett flertal applikationer där skydd mot isbildning behövs.

Denna typ av regulator kan spara 30-40% energi jämfört med en konventionell termostat.

Besparingen består i att man förutom att mäta temperatur mäter nederbörd / frost på eller i direkt anslutning till den yta som skall skyddas mot isbildning.

Givarna är av en typ där man i stället för att mäta vattnets ledningsförmåga mellan två blanka metall ledare värme upp givaren med jämna mellanrum (ca. 25 minuter) och mäter avkylningen av sensorn för att konstatera eventuell nederbörd. Denna typ av mätning ger en god driftssäkerhet till minimalt underhåll.

Vid inkoppling av två givare startar anläggningen när någon av givarna detekterar fukt och inställt temperaturområde för drift och fortgår till båda givarna är torra.

REGULATOR1773STEKMAR

 

Det aktiva temperaturområdet är +5 – -25°C vilket innefattar de temperaturområde när nederbörd faller och halkrisk föreligger. Kan justeras under meny Configuration Vid markanläggningar nyttjas 1- 2 st markgivare Typ 3352 med mässingshylsa (måste användas vid asfaltering) eller 3353 utan montagehylsa. Vid nedfarter är det väldigt effektivt med en givare i vardera änden av rampen då den smälta nederbörden rinner nedför rampen medan den övre delen av rampen oftast är den som först får nederbörd. Det är även viktigt att tillse att avlopp finns och fungerar även vid minusgrader.

Vid användning för takanläggningar och paraboler nyttjas en 3351 takgivare i kombination med luftgivare 3115. Vid frostskydd av takavvattnings system monteras en fukt / nederbördsgivare i takränna / hängränna samt en temperaturgivare i skugga /norrvägg. Vid isskydd av parabol monteras Fukt / nederbördsgivare på konsol i parabolens nedre kant.

När givarna monteras är det inte alltid möjligt att veta / räkna ut vart mest snö kommer att samlas man har därför tillfört en funktion min. inkopplings tid (Minimum heating run time) för att kompensera ev. avvikelser. Kan justeras för att arbeta 0,5 10 timmar (2 timmar standard) så att ytan hinner torka upp.

Enheten har även en funktion för grundvärme denna funktion håller markytan vid en förhöjd temperatur t.ex. -5°C för att påskynda avsmältning vid nederbörd utan att förbruka full effekt. Funktionen används för markytor med hög prioritet exempelvis offentliga entréer, akutintag vid sjukhus.

Vid bristfällig funktion kan felsökning och justering enkelt göras genom att använda enhetens status samt testprogram. Fel på givare indikeras även av en blinkande röd lysdiod i enhetens front.

1773 Har även en larmutgång (24V max. 15mA) som kan kopplas till larmpanel och sänder ut en signal vid eventuella fel.

RFQ

[huge_it_forms id=”8″]