Apparatskåp Typ 01/01S

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 01/01S*

Apparatskåp avsett för värmekabelanläggningar max. 2300W 1-fas 230V med värmekabel förlagd på rör, behållare, tankar, i mark, golv mm med termostatstyrning.

Komponenter:
  1 st Huvudbrytare 1-pol 25A
1 st Elektronisk termostat inkl. 1 st givare
1 st Jordfelsbrytare 2-Pol 25/0,03A
*1 st Dvärgbrytare 10A (Endast 01S)
1 st Kapsling mod IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

  • Justera temperaturvärdet med tryckknappar. OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader, övriga värden är förprogrammerade men kan justeras efter behov (se bifogad manual).
  • Ställ jordfelsbrytarens vippa i läge till.
  • Slå till huvudbrytaren.

När strömmen slagits på tänds termostaterna lysdioder motsvarande status läs förklaring nedan.

Termostatjustering
* Ställ in önskad temperatur – Tryck en gång på +- knappen, termostaten visar ”Börvärde”, ändra till önskat värde med + / – knapparna (ett fast tryck ger snabb ändring). Termostaten återgår automatiskt till normalläge om knapparna är utan påverkan, ca 5 sekunder.

OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader.

Termostatens reläkontakt växlar när temperaturen vid givaren sjunker under inställt värde. Detta indikeras av lysdioden på termostatens framsida (Röd=arbetsläge). När temperaturen sedan uppnår inställt värde, växlar reläet åter till viloläge.

Justeringar
Om istappar eller isbildning uppstår vid vissa väderlekar kan termostatens vred justeras enligt följande.

  • Kontrollera lysdioderna på termostaten.
  • Om grön lampa lyser : Justera ”Low” vredet medsols mot lägre temperatur tills röd lampa tänds.
  • Om gul lysdiod lyser : Justera ”High” vredet motsols mot högre temperatur.
  • Lägsta driftskostnad uppnås dock med vreden så nära noll som möjligt!