Apparatskåp

Snösmältning

Snösmältning

automatikskapStandardskåp Snösmältning/Isfria ytor

 • 8999312 – Typ 11 – Max 3 x 20A, nederbördssensor
 • 8999326 – Typ 21 – Max 6 x 20A, nederbördssensor
 • 8999328 – Typ 21 – Max 6 x 40A, nederbördssensor
 • 8999352 – Typ 31 – Max 9 x 20A , nederbördssensor
 • 8999361 – Typ 41 – Max 12 x 20A,  nederbördssensor
 • 8999311 – Typ 11 – Max 3 x 20A, 2 termostater (lockout-funktion)
 • 8999325 – Typ 21 – Max 6 x 20A, 2 termostater (lockout-funktion)
 • 8999351 – Typ 31 – Max 9 x 40A, 2 termostater (lockout-funktion)

Mark

Apparatskåp Typ 41 – Tekmark Mark

automatikskapArt.nr: 8999361

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 11-21-31-41 TEKMAR MARK

Apparatskåp 11 avsett för värmekabelanläggningar max 3 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 21 avsett för värmekabelanläggningar max 6 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 31 avsett för värmekabelanläggningar max 9 x 2300W (3-fas)
Apparatskåp 41 avsett för värmekabelanläggningar max 12 x 2300W (3-fas)

För värmekabel förlagd i mark under asfalt, stenläggning eller i betong .

Skåpet kan specialbeställas för belastningar över 10A per fas

Komponenter:

1 st Huvudbrytare 3-pol
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
1 st Tekmar reglerenhet+snö/is – Fukt/temp.-Givare
1/2/3/4 st Kontaktor 4 x 20A
1/2/3/4 st Jordfelsbrytare 4-Pol 25/0,03A
1/2/3/4 st Driftsindikering (för 3 faser)
4/7/11/13 st Dvärgbrytare 6/10A (16,20A)
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

 • Ställ jordfelsbrytarens vred i läge till.
 • Slå till samtliga säkringar
 • Slå till huvudbrytaren.
 • Kontrollera inställningar i Tekmar enligt tabell i medföljande beskrivning under ”handhavande”.
 • Tillse att rätt givare valts i meny ”Quick menu/Sensor”.

Funktionsbeskrivning av snösmältningsregulator

Snösmältningsregulatorn består av en kontrollenhet samt två markgivare. Inkoppling av värmekällan sker då de inställda värdena för fukt och temperatur uppfylles, härigenom minimeras energiförbrukningen vid korrekt injustering.

Kontrollenheten levereras förprogrammerad med ett standard program som avbrytes vid egna anpassningar som enkelt utföres via menysystem. Vid eventuella problem kan enheten återställas till standard program genom en knapptryckning.

Inställningar kan göras för: Temperatur, Fuktkänslighet, Grundvärmefunktion samt efter värme vid torr givare.

Avläsningar kan göras av: Total driftid (nollställningsbar), givartemperaturer samt felmeddelande för enhetens delar. Markgivare som ingjutes i nivå med markytan känner marktemperaturen fukt samt frusen nederbörd.

Inkoppling

Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 5 x 1,5 mm² (Max 5 x 4mm²) anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker till jordplint (G-G) nollplint (plint 1)samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) . Givar ledningen (6 meter på givare)till var givare kan skarvas i dosa med skärmad kabel 5 x 1,5mm² upp till 50 meter (Kan även beställas med 20 meter ledning

Rörledningar

Rörledningar

automatikskapStandardskåp Rörledningar, golv, mark mm

 • 8999300 – Typ 01, Max 10A
 • 8999301 – Typ 01 – Max 10A med säkring
 • 8999305 – Typ 10 – Max 3 x 20A för slavstyrning
 • 8999310 – Typ 11 – Max 3 x 20A med elektronisk termostat
 • 8999313 – Typ 11 – Max 3 x 40A med elektronisk termostat
 • 8999320 – Typ 20 – Max 6 x 20A, för slavstyrning
 • 8999324 – Typ 21 – Max 6 x 20A med elektronisk termostat
 • 8999327 – Typ 21 – Max 6 x 40A med elektronisk termostat
 • 8999350 – Typ 31 – Max 9 x 20A med elektronisk termostat, plåtkapsling
 • 8999350IT – Typ 31 – Max 9 x 20A med elektronisk termostat
 • 8999353 – Typ 31 – Max 9 x 40A med elektronisk termostat
 • 8999360 – Typ 41 – Max 12 x 20A med elektronisk termostat
 • 8999362 – Typ 41 – Max 12 x 40A med elektronisk termostat
 • 8999345 – Typ 22 – 2 reglergrupper, max 3 x 20A+ elektronisk termostat

Frysrum

Frysrum

automatikskapStandardskåp Typ 02 – Frysskydd av frysrumsgolv

BN1377 – Max. 10A. Med larmtermostat.


 

FUNKTIONSBESKRIVNING APPARATSKÅP TYP 02 FRYS

Apparatskåp avsett för värmekabelanläggningar max 2300W (3-fas) med värmekabel förlagd för frostskydd av frysrumsgolv med termostatstyrning .

Apparatskåpet är utrustat med larmtermostat vars temperaturgivare förlägges jämte drift termostatens givare. Larmtermostaten matas från separat fas med egen säkring ej genomlöpande jordfelsbrytare för att larmet ej skall slås ut om matningsspänning till värmeslingan av någon anledning faller bort.

Komponenter:

1 st Huvudbrytare
1 st Manöverbrytare hand-0-aut
2 st Elektronisk termostat inkl. givare
1 st Jordfelsbrytare 2-Pol 25/0,03A
2 st Automatsäkringar
1 st Kapsling IP55

Apparatskåpet avsett för väggmontage med kabelingångar från alla sidor.

Drifttagande

 • Justera temperaturvärdet med tryckknappar OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader, övriga värden är för programmerade men kan justeras efter behov (se bifogad manual)
 • Justera temperaturvärdet på larmtermostat med tryckknappar OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader, övriga värden är för programmerade men kan justeras efter behov (se bifogad manual)
 • Ställ jordfelsbrytarens vippa i läge till.
 • Slå till huvudbrytaren.

När strömmen slagits på tänds termostaternas lysdioder motsvarande status läs förklaring nedan .

Termostat justering

* Ställ in önskad temperatur – Tryck en gång på +- knappen, temostaten visar ”Börvärde”, ändra till önska värde med + / – Knapparna (ett fast tryck ger snabb ändring) Termostaten återgår automatiskt till normalläge om knapparna är utan påverkan ca. 5 sek

OBS! Lysdiod L1 indikerar minusgrader.

Termostatens reläkontakt växlar när temperaturen vid givaren sjunker under inställt värde. Detta indikeras av lysdioden på termostatens framsida (Röd=arbetsläge). När temperaturen sedan uppnår inställt värde, växlar reläet åter till viloläge.

Inkoppling
Anslutning av skåpet sker till 5-ledarsystem.

Matningskabel 4 x 1,5 mm² anslutes till apparatskåpets huvudbrytare samt noll- och jord- plint.

Anslutning av värmeslingor sker direkt till skåpets jordplint(G-G) nollplint (plint 1) samt utgångsfaserna L1 (plint 2), L2 (plint 3), L3 (plint 4) alternativt till 5 x 1,5mm² eller 3 st 3 x 1,5mm² för vidarekoppling till dosa(or).

Givarledningen (3 meter på givare) kan skarvas upp till 50 meter utan avvikelse på temperaturratt. Givaren anslutes med 2 x 1,5 mm² till plint.

Larmutgång som potensialfri kontakt på plintrad (numrering se schema.)