Körytor

Körytor

HALKFRIA KÖRYTOR VINTERTID

csid14_1Med värmekablar förlagda under ytan kan man hålla garagenerfarter, ramper i parkeringshus och andra utsatta körytor fria från snö och is även under vinterhalvåret.

Kablarna kan förläggas på många olika sätt.
Sandbädd med ytbeläggning av t.ex betongplattor eller asfalt.

På betong som sedan förses med ytbeläggning av asfalt.
I betong, när konstruktionen är av betong och gjutes i en etapp förläggs värmekablarna i betongen genom att de najas fast i armerings överkant.
Allmänt

Effektbehov: Beroende av anläggningens geografiska läge och byggnadens konstruktion varierar effektbehovet mellan 200 – 400 Watt/m². Faktorer som man måste ta hänsyn till vid bestämmande av effektbehovet är t.ex hur snabbt avsmältningen ska komma igång, hur utsatt ytan är för snöfall och kyla och om stora snömängder dras med från angränsande ytor.

I tidigare avsnitt har behandlats dimensionering och installation av värmekablar i sandbädd och i asfalt. Återstår att redovisa för metoden vid förläggning i betong.

Uppfartsramp

Dimensionering av värmekabel till uppfartsrampen i parkeringshus

cm1702Förutsättningar: Ett parkeringshus i Karlstad med fyra plan projekteras. För att lösa snöröjnings- och därmed halkproblemen skall värmekabel installeras i körramperna upp till plan två.

Kalkylerat effektbehov:
– ramp plan ett 350 W/m²
– ramp plan två 250 W/m²

Parkeringshuset byggs av prefabricerade betongelement. Ramperna konstrueras av betongelement med mått 1.500 x 4.500 mm (6.75m²). Sex element per ramp.

Konstruktion: elementen förses med värmekabel i fabrik. Kablarna ansluts till kopplingsdosa ingjuten i elementens kortsida. Effektbehovet för varje element beräknas.

 

Dimensionering

Värmekabelberäkningar

Då yteffekten för betongelementen är olika beroende o m de ingår i ramp ett respektive ramp två måste man göra två beräkningar. Metoden är dock densamma varför vi här redovisar för beräkningen av ramp ett.

Beräkning av lämplig kabelresistans och längd görs enklast i följande ordning:

 1. Effektbehovet bestäms.
 2. Fördelning på antal kabelslingor.
 3. Lämplig kabel samt spänningsmatning bestäms.
  För varje slinga beräknas sedan:
 4. Totalresistans (Rt).
 5. Minsta tillåtna kabellängd (l).
 6. Kabelresistans (W/m) väljes.
 7. Kabelns verkliga längd (l).
 8. Kontrollberäkningar.
 9. Avstånd mellan kabelslagen (c/c).
 10. Resultat.
 1. Effektbehov: Ytan x önskad yteffekt:
  Exempel: 6.75 x 350 = 2.365 W.
 2. Denna effekt finns det ingen anledning att fördela på flera slingor, det räcker med en per betongelement.
 3. Lämplig kabeltyp: TCPR förläggs direkt i betongen (max 25 W/m kabel).
  Spänningsmatning: Om man beräknar maxeffekten vid spänningen 380 V får man möjlighet att genom Y/D-omkoppling även mata med 230V och därmed 1/3-effekt, vilket kan vara en fördel om man t.ex. vill ha en grundvärme som alltid slås på när temperaturen sjunker under det inställda värdet.Denna möjlighet utnyttjas i ramp ett där det kan vara fördelaktigt med en viss underhållsvärme vid stark kyla för att snabbt få i gång is- och snöavsmältningen vid väderomslag och nederbörd. Däremot behövs den inte för ramp två som inte blir direkt utsatt för snöfall utan endast det som dras med in.
  Värmekablarna till elementen i ramp ett beräknas alltså för 380/230V, de som installeras i elementen till ramp två beräknas endast för en spänning.
 4. Kabelslingans totala resistans (Rt):
  Ohms lag för effekt R = U² / P
  Exempel: 380² / 2.365 = 61 Ohm
 5. Kabelslingans minsta längd (l). l = Pt / P/m
  Exempel: 2.365 W / 25 W/m = 95m.
 6. Önskad resistans per meter kabel (R/m): R/m = Rt / l
  Exempel: 61 Ohm / 95 m = 0,64 Ohm/m.
  En kontroll i databaldet visar att närmast högre resistansvärde för TCPR är 0.65 Ohm/m och närmast lägre är 0.45 Ohm/m.
  Vi frångår här regeln att alltid välja det lägre värdet, då det i detta fall avviker alltför mycket från önskat värde och det närmast högre är nära nog perfekt.
 7. Kabelslingans verkliga längd: l = Rt / R/m
  Exempel: 61 Ohm / 0.65 = 94 meter
 8. Kontrollberäkningar: 94m TCPR 0.65; 6.75m²
  P = 380² / (94 x 0.65) = 2.363 W
  P/m = 2.363 / 94 = 25.1 W/m
  P/m² = 2.363 / 6.75 = 350 W/m²Här visar det sig att effekten per meter kabel är något hög. Man ökar då kabellängden något och gör nya beräkningar tills man finner en lämplig längd.
  Ny kontrollberäkning: 95m TCPR 0.65; 6.75m²
  P = 380² / (95 x 0.65) = 2.340 W
  P/m = 2.363 / 95 = 24.6 W/m
  P/m² = 2.363 / 6.75 = 346 W/m²
  c/c = 6.75 x 100 / 95 = 7cm
 9. Beräkning av c/c-avstånd mellan kabelslagen: c/c = ytan x 100 / l
  Svaret fås i cm om ytan sätts i m² och l i meter.
  Exempel: 6.75 x 100 / 95 ≈ 7 cm
 10. Resultat: 1 slinga á 95m TCPR 0.65 Ohm/m i varje element förläggs med c/c 7 cm.

Ramp 2: Vid beräkning enligt samma metod som ovan fås resultatet: En slinga á 67m TCPR 1.30/1.660W/380V i varje element förläggs med c/c 10cm.