Trappor och Entréplan

Trappor/Entréplan

I trappor och entréer förlägges värmekabeln på olika sätt beroende av byggmetod.

 • Trappor/plan som gjutes i ett moment (enskiktsgjutning).
 • Trappor/plan som stålslipas efter gjutningen (tvåskiktsgjutning).
 • Trappor/plan med sten eller klinkerbeläggning (i sättbruk).
cm503
Effekt

Oftast väljer man hög effekt (ca. 300 Watt per m²), för att få en snabb avsmältning och upptorkning av entrén. Detta medför inte någon högre energikostnad då driftstiden blir kortare med högre effekt.

Reglering

Små anläggningar termostatstyrs medan större anläggningar utrustas med temperatur, fukt- och nederbördsavkännande reglerutrustning.

Värmekabelteknik erbjuder kompletta reglerutrustningar av ovanstående typ.

MER OM REGLERING AVSNITTET REGLERING

INSTALLATION

Vid installation i trappor ska kabeln förläggas så att effekten fördelas jämt över ytan eller mellan trappans steg.

Det yttersta kabelslaget i varje plansteg får ej ligga för djupt in i steget då detta kan orsaka påfrysning på trappnosen.

Termostatgivaren bör placeras så att den känner av temperaturen vid trappans yttre del.

Lämpligt förläggningsdjup är 30-50 mm under ytan.

Dimensionering

Dimensionering av värmekabel till trappa

Beräkning av lämplig kabelresistans och längd görs enklast i följande ordning:

 1. Trappans totala yta (planstegen) .
 2. Erforderlig effekt (Pt).
 3. Totalresistansen (Rt).
 4. Minsta tillåtna längd (l).
 5. Kabelresistans (Ω/m) väljes.
 6. Kabelns verkliga längd (l).
 7. Resultat.
 8. Kontrollberäkning.
cm601

Exempel:
En trappa med entréplan 1,8 x 1,5m
4 plansteg 1,8 x 0,3m, 4 sättsteg 1,8 x 0,2m i Mellansverige skall förses med halkskydd genom värmekabel.

 1. Börja med att beräkna den sammanlagda ytan där värmekabeln skall förläggas.
  Exempel: 2,7m² + 4 x 0.54 m² = 4,9 m²
 2. Effektbehovet Pt = P/m² x ytan
  Exempel: 4,9m² x 350 W/m² = 1.715 W
 3. Beräkna den totala resistans som kabeln skall ha för att effekten skall bli 1.715 W vid anslutning till 230 V.
  Formel: Ohms lag för effekt P = U² / R ger att R = U² / P
  Exempel: 230² / 1.715 = 30.84 Ohm
 4. Den minsta tillåtna kabellängden erhålls genom att dividera Pt med den maximalt tillåtna kabel‐effekten.
  Kabeleffekten för TCPR vid förläggning i betong 25 W/m.
  Exempel: 1.715 / 25 = 69 m
 5. Beräkning av kabelns resistans per meter (R/m). R/m = Rt / l
  Exempel: 30.84 / 69 = 0,45 Ohm
  Teoretiskt uträknat värde blir alltså 69m kabel med 0,45 Ohm/m. Vi väljer detta värdet (0,45 Ohm/m).
 6. Värmekabelns längd kan nu enkelt räknas fram genom att dividera Rt med R/m.
  Exempel: 30.84 / 0.45 = 69 m
 7. Resultat: 69 m värmekabel (TCPR) 0.45 Ohm/m.
 8. Kontroll: Totaleffekt kontrollberäknas enligt ohms lag för effekt P= U² / R
  Exempel: 230² / (69 x 0.45) = 1.704 W.
  Kontroll: Kabelns effekt per meter kontrollräknas enligt Pt / l
  Exempel: 1.704 / 69 = 24.7 W/m
  Jämför båda dessa värden med de utgångsvärden som önskades och konstatera om dom håller sig inom givna toleranser.

OBS! Vid frihängande trappor där även undersidan utsätts för lufttemperaturen måste man räkna med betydligt
högre effekter (+ 50 %).