Golvvärme

GOLVVÄRME

GRISUppvärmda golv i arbetslokaler ger en mängd goda egenskaper. Genom att värmekällan är dold utsätts den inte för miljöpåverkan, den samlar inte damm den tar ingen plats och påverkar därmed varken möblerbarheten i ett omklädningsrum eller möjligheten att dela in t.ex en svinstall/ladugård i kättar hänsyn bör dock tas till eventuella infästningar som skall ske i betonggolvet då borrning i golvet kan skada värmekabeln, detta är emellertid ingen problem om man planerar väl. I maskinhallar där visst arbete utföres liggande på golvet är det givetvis stora fördelar om golvet är uppvärmt.

Golvvärme innebär också att golven snabbt torkar upp i t.e.x entréer och duschutrymmen och olycksrisken på grund av blöta golv blir minimal.

Värmekabel i stallar/ladugårdar ger djuren ett torrt behagligt golv att ligga på viket ger särskild fördel i kättar för nyfödda djur.

Enkel att installera vid nyproduktion av betonggolv

Börja utläggningen från kopplingsdosan och rulla ut kabeln enligt det tänkta förläggningsmönstret.

Rulla ut hela kabeln innan den fixeras i sitt läge.

För mer info om golvvärme gå till GOLVVÄRME.

Kabeln skall förläggas på effektiv golvyta, ej under fasta skåp eller liknande utrymmen där golvets ovansida ej kan avge värme till rummet. Det är ofta en fördel om värmekabeln förläggs med tätare avstånd mellan slingorna vid ytterväggar. Detta motverkar effektivt eventuellt kallras.

Värmekabelslingorna regleras med termostat vars givare placeras i skyddsrör i golvet mitt mellan två kabelslag.

Vid nyproduktion förlägges värmekabeln direkt på armeringen. Kabeln najas i armeringens överkant med eltape eller plastöverdragen najtråd. Vid pågjutning av befintligtgolv fästes kabeln i speciella fästband som monteras på det befintliga golvet. Avstånden mellan fästbanden skall vara ca 1 meter. Fästbanden monteras i riktning tvärs den planerade kabelförläggningen. Golvvärme kan även spacklas in i avjämningsmassa för att erhålla golvvärme med liten bygghöjd (15-25mm).