Reglering

Termostater mm

TERMOSTATER, BEGRÄNSARE, ÖVERVAKNING, LARM

Dagens marknad erbjuder ett stort antal typer av termostater, regulatorer och datorbaserade reglersystem.

Dessa ger möjligheter till raffinerade funktioner för hög och låglarm, temperaturavläsningar, loggning av temperaturer och inkopplingstider samt reglering med olika reglerkurvor och mjukstarter med inlärnings funktioner som motverkar översvängning vid uppstart. Olika anläggningar kräver olika noggrannhet och därav väljes lämplig utrustning.

Ex-områden kräver förhöjd säkerhet samt höga kapslingsklasser.

Termostat/begränsare som används inom riskfyllda områden kan utföras på olika sätt:

 1. Mekaniska termostater
 2. Elektroniska termostater
 3. Regulatorer
 1. Mekaniska termostater
  Mekaniska termostater utnyttjar expansionen hos en vätska innesluten i en bulb som överförs via ett kapillärrör till ett membran som påverkar termostatens elektriska kontakt. Kapilärröret har oftast en max längd på ca.3 meter.
 2. Elektroniska termostater
  En elektronisk krets påverkar ett relä som styr värmekabeln direkt eller via kontaktor (vid laster över 2 KW- krävs i allmänhet en kontaktor). Den elektroniska kretsen kopplas till en temperatur givare (NTC, PT-100 eller termoelement) i en lågvoltskoppling (som regel 6-12V) och till dessa finns zenerbarrierer då givaren skall placeras inom Ex-områden

  Fördelen med dessa termostater jämfört t.ex Kapillärrörs termostater är dels att givaren kan placeras på stora avstånd samt att elektroniska termostaten ofta har en större precision.Elektroniska termostater kan erhållas med ett antal extra finesser som larm, ställbara hystereser, temperaturavläsning, mm.

 3. Regulatorer
  Regulatorer är den mest avancerade formen av reglersystem. Dessa bygger på samma princip som elektroniska termostater men här kan man ofta välja tidsproportionell styrning via solidstate-reläer som ger fördel i mjukstarter mm. Minnesbaserade funktioner för att undvika översvängning vid uppstart mm. Regulatorer finns dessutom med flera kanaler samt med extern anslutning till t.e.x en dator där avläsning och inställning kan skötas från valfri plats på jordklotet (där en fungerande tråd/mobil-telefon finns) via ett modem.

  En sådan funktion kan ge stora fördelar vid t.e.x en obemannad depå för tjockolja där värme på inlastningsledningar skall inkopplas ett par dygn före inlastning från anländande båt kan ske. Här finns oftast möjligheter till anslutning av alla typer av givare vilket kan vara till stor fördel vid reparation av gamla anläggningar där befintliga givare är svåra att komma åt.

VÄRMEKABELTEKNIK för ett komplett program från Velox med avancerade produkter för industrin.

Kabel

REGLERING VÄRMEKABLAR

Parallellresistiv kabel

Parallellresistiva kablars uteffekt är oberoende av temperatur, de kan därför ej förses med temperaturklass. Parallellresistiva kablar skall därför alltid förses med ett överhettningsskydd t.e.x en termostat som samtidigt kan styra driftstemperaturen. Varje krets förses med minst en termostat.

Parallellresistiva kablar har inget generellt godkännande för Ex-områden och dispens måste sökas för varje enskild anläggning.

Självbegränsande kabel

Självbegränsande kablar har i ex-godkännandet försetts med en T-klass som anger den maximala manteltemperaturen som kabeln kan anta under alla omständigheter.

Kablar med en halvledarkärna minskar sin uteffekt med stigande temperatur men detta innebär ej för att kabeln ”reglerar” en anläggningstemperatur. Värmekabel kommer aldrig ned till en effekt av 0 W och detta innebär att för att kunna erhålla en önskad temperatur på t.e.x en rörledning bör en reglerutrustning tillsättas.

Reglerutrustningen kan bestå av en termostat eller regulator med en temperaturgivare monterad mot det värmda objektet.

En sådan reglerutrustning ger även värmekabeln en ökad livslängd samt minskad energiförbrukning.

Vid sådana anläggningar kan antalet termostatstyrningar hållas nere om självbegränsande värmekabel användes då denna kabel minskar sin avgivna effekt vid stigande temperatur vilket eliminerar risken för överhettning.

Serieresistiv kabel

Alla serieresistiva kablar fordrar en termostat. Behovet är likvärdigt med parallellresistiva kablar.

Termostatgivare

PLACERING AV TERMOSTATGIVARE

Termostater kan användas på olika sätt, som redan fastställts förut:

 • För att upprätthålla en förinställd temperatur
 • koppla på/av frostskyddsfunktioner
 • Som överhettningsskydd (begränsa mantel temperaturen på en värmekabel i ex-applikation eller för att skydda kabeln mot överhettning
 • För att skydda anläggningar (Plastmaterial).
 • För att skydda temperaturkänsliga produkter.

Rörsystems strömningsförlopp, sträckningar med inom/utomhus sträckning samt höga stigningar med skorstenseffekt som följd är viktiga detaljer för att bestämma placeringen av temperaturgivaren.

Exempel 1 – placering termostatgivare

gind4200

Värmekabelanläggning med underhållstemperatur 75°C på rör

Strömningsriktning

I en anläggning som i skissen ovan skall givaren monteras nära den uppvärmda tanken för att vid genomströmning från tanken bryta från matning till värmekabeln för att skydda mot överhettning.

Planering

PLANERA ANLÄGGNINGEN

I ett system med varierande omgivningstemperaturer, kraftiga stigningar och många förgreningar eller om temperaturen ligger nära den övre gränsen för kabelns max temperatur kan det vara lämpligt att dela upp anläggningen med separata kablar och temperaturgivare för respektive referens område.

Vid planering av en värmekabel anläggning måste man även ta hänsyn till att vissa delar av rörsystemet såsom expansionskärl, påfyllningar och avtappningar inte har del i den normala cirkulationen i systemet. Detta medför att man bör förse dessa grenar med en separat krets med separat temperaturreglering.

Anledningen är att vid drift av det övriga systemet sprids värme med den cirkulerande vätskan, medan de ovan nämnda delarna har stillastående innehåll och ej påverkas av tillskottsvärme från process o d.y.l.

Apparatskåp

APPARATSKÅP

VÄRMEKABELTEKNIK erbjuder ett stort sortiment apparatskåp i standard utföranden och konstruerar samt bygger även specialskåp helt efter era krav och specifikationer.

Standardskåpen finns med elektronisk termostat, dubbel termostat, samt is-/snövarnare för tak och mark ytor.

Specialskåpen kan vara försedda med kommunikationsmöjligheter för DUC, larmsändare, larmfunktioner för jordfel- utlöst säkring-/strömkännande larm eller annan specialfunktion. Reglering kan ske med termostat, enkel eller flerkanalig regulator med eller utan fjärrkommunikation via PC.

Läs mer om våra apparatskåp under ”Reglering