Viktigt vid installation

VIKTIGT – BETRÄFFANDE INSTALLATION AV VÄRMEKABEL
 1. Installation och installationsmaterial skall följa elektriska normer och installeras av behörig personal. Läs igenom detta instruktionsblad och medföljande anvisningar för att bli bekant med produkterna.
 2. Använd alltid samma fabrikat på montagesatser som på värmekabeln. Följ alltid de bifogade instruktioner vid montage av installationstillbehör.
 3. Då anläggningar utföres inom explosionsfarliga områden måste kopplingsdosor och övrig anslutningsmaterial vara förenligt med områdets Ex-klass.
 4. Tillse att alla rör, tankar, etc. har testats hydrostatiskt före installationen av värmekabel.
 5. Installera alltid värmekabeln med position ”klockan 5 eller 7” på ett rör.
 6. OBSERVERA! Alla värmekabelanläggningar kräver någon form av termisk isolering för att kunna tillföra ett objekt värme.
 7. Installera inte värmekabel på utrustning som blir varmare än värmekabelns maximala exponeringstemperatur.
 8. Installera inte värmekabeln på en yta eller på utrustning vilka innehåller potentiellt frätande material utan att ha en lämplig yttermantel på kabeln.
 9. Underskrid inte den för värmekabeln angivna min böjningsradie.
 10. Vid installation av mer än ett kabelslag eller vid spiralisering av självbegränsande kablar där avståndet mellan kablarna blir mindre än 50 mm kan interferens mellan kablarna påverka den avgivna effekten negativt i förhållande till det i effekttabell utlästa värdet.
 11. Installera alltid värmekabel på rörkrökars yttre radie för att erhålla tillräcklig effekt.
 12. Installera aldrig värmekabel över utvidgningsfogar utan att ge kabeln löpmån se förläggningsexempel.
 13. Använd aldrig najtråd eller klammer som kan skada yttemanteln för att fixera värmekablar (Undatag kan göras vid mineralisolerad kabel).
 14. Pumpar och små kärl som förses med värmekabel och temperaturreglering skall temperaturgivare monteras vid inlopps sidan. Kabeln på pumpen/kärlet bör vara fysiskt separerad från anslutande rörlednings värmekabel för att tillåta urkoppling vid demontering av kärl/pump.
 15. Täck alltid värmekabeln med aluminium-tape/folie för att förbättra värmeavledning från värmekabeln mot objektet samt för att undvika att kabeln trycks in i isolermaterialet.
 16. Längre rörstick och delar av system med avvikande genomströmmning eller dimensioner bör om möjligt förses med separat reglering och värmeslinga. Tänk även på att ett ”naket” koppel på ledningen måste kompenseras med extra värmekabel.
 17. Tänk på skorstenseffekter och värmevandring i media vid kraftiga stigningar i rörsystem. För att undvika negativa verkningar installeras separat reglering och värmeslinga.
 18. Tag hänsyn till den i datablad angivna lägsta installationstemperatur vid förläggning.
 19. Om anläggningen omfattar temperaturkänsliga rörmaterial (t.e.x plast) eller om anläggningen innesluter temperaturkänsliga ämnen, tag hänsyn till detta vid kabelval och dimensionering. Kontakta leverantören för råd.