Reglering

REGLERING
  1. Alla värmekabelkretsar skall vara utrustade med temperaturreglering i form av termostater eller regulatorer. Vid höga effekter eller temperaturer nära värmekabeln / det värmda mediets max temperatur skall varje krets förses med separat reglering vid rörledningar med långa lodräta stigningar med risk för överhettning till följd av ”skorstenseffekt”.
  2. Kontaktorer måste användas när strömmen i kretsen överskrider den för termostatens kontakter angivna strömmen. Observera att då anläggningen är utförd med självbegränsande värmekabel måste ta hänsyn till startströmmar, (se datablad)
  3. Reglerutrustning skall monteras så att den ej utsätts för vibrationer och i görligaste mån i tempererat utrymme för att undvika kondens.
  4. Ledningskännande temperaturgivare skall monteras enligt leverantörens anvisningar.
  5. Omgivningskännande temperaturgivare skall placeras vid en punkt som kan anses typisk för den anslutna anläggningen. Tag hänsyn till värmeläckage och solstrålning
  6. Kapillärrörstermostater monteras skyddade i dosa på rörstråket. Observera att kapillärrör måste skyddas mekaniskt.
VARNING: Hantera termostatkropp och kapillärrör försiktigt vridskador och veck kan förstöra termostatens noggrannhet.

Kontroll efter installation

När värmekabelförläggning och anslutningar för en krets är klar, utför omedelbart följande kontroller:

  1. Inspektera värmekabeln och temperaturregleringar visuellt efter spår av mekaniska skador. Om en skada hittas så ersätt hela värmekabeln eller klipp ut den skadade delen och skarva samman kabeln med hjälp av kabelleverantörens skarvsats.
  2. Kontrollera anslutningar samt att genomföringsnipplar och doslock är riktigt tätade.
  3. Mät isolationsmotståndet med en 500V megger. Alla kablar med ett isoleringsmotstånd med mindre än 10 megaohm skall avlägsnas och kasseras.