EX-klassade områden

Klassifikation

OMRÅDESKLASSIFIKATION

Inom kemisk, petroleum och teknisk industri finns Ex-klassade och brandfarliga miljöer. Beroende av de ämnen som anses utgöra risken samt omfattningen av dess förekomst har man indelat dessa områden i zoner.

Zon 0 – Ständig förkomst av explosionsfarliga ämnen
Zon 1 – Tillfällig förekommande explosionsfarliga ämnen vid normal drift.
Zon 2 – Enstaka Förekomst av explosionsfarliga ämnen (ej förkommande under normal drift)
För zon-indelningen finns fastställda normer. Den myndighet som kan tillfrågas vid osäkerhet gällande arbeten och zonindelningar samt material som får användas här är Sprängämnesinspektionen. För att underlätta installationsarbeten finns på de flesta industrier en klassningskarta. Denna karta talar om de olika zonerna, som finns inom industriområdet. I de fall där kartan inte är tillgänglig måste en bedömning av området ske.

Förklaring av zon indelning

Zon 0
Där det alltid finns explosionsrisk. Dessa återfinnes inuti i tankar, cisterner samt i pumprum och sådana utrymmen där lättantändliga vätskor och gaser förväntas förkomma kontinuerligt.

Zon 1
Här finns explosionsrisk vid t.ex omlastningar, påfyllningar, ventiler och tappställen för lättantändliga vätskor och gaser, ventiler etc.

Zon 2
områden utom Zon 1 inom ett EX-område.

Som ett komplement till zonindelningen, finns temperatur- och gasgruppsklassifikationen. Enligt Cenelec normen (Cenelec står för Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) har man nu bestämt följande temperaturklasser.

Klass Max. temperatur Gasgruppsidentifiering
T1  Över 450°C
T2 300°C
T3 200°C
T4 135°C IIA
T5 100°C IIB
T6 85°C IIC

De temperaturer som anges i tabellen är de maximala temperaturer som får förekomma på materiel t.ex värmekabel som får förekomma vid en omgivningstemperatur av 40°C.

Speciell uppmärksamhet riktas mot grupp II C (hydrogen). 2 H2O2 2 H2O + O2.

Om två gasgrupper omnäms i samma specifikation, t.ex II B och II A, då klassas hela området som II B.

All utrustning som skall installeras inom Ex-klassat område, måste uppfylla den kapslingsklass som är föreskrivet inom zonen.

Nedan ses en förteckning över de beteckningar som används.

Exe – Ökad säkerhet
Exd – Flamsäker
Exp – Tryckanpassad
Exs – Specialskydd
Exm – Gjuten utformning
Exo – Oljeskydd
Exi – Inre säkerhet
Exq – Sandfylld
Beskrivning av normerna finns i Europanormer EN-50014 – 50020.

EX material

EX-GODKÄNT MATERIAL

gind3400Produkter kan vara godkända enligt lokala föreskrifter eller Europanormer. Europanormen markeras med ett extra E framför Ex.beteckningen.

Exempel

Exd IIB T6
Flamsäkerhet till lokala normer Gasgrupp Temperaturklass
Eexd IIB T6
Flamsäkerhet till Europeiska normer Gasgrupp Temperaturklass

Fortfarande finns det länder vars normer ej harmoniseras/överensstämmer. Länders provningsmyndigheter har olika tolkningar av normerna. Värmekabel är fortfarande en öppen fråga i många länder. Detta innebär att det i Belgien eller England kan vara möjligt att använda en kabel, som sedan inte accepteras i Tyskland eller Sverige och tvärtom.

Provningsmyndigheter som finns är:

Holland Tyskland Sverige
INIEX P.T.B Intertek (Semko)
Norge Danmark Finland
NEMKO DEMKO FIMKO

Vid sidan om flamsäkerhetstesten finns även elektriska och mekaniska tester på t.ex. isoleringstjocklek i temperaturklassen, temperaturbeständighet i skärm, värme från kabeln, mantling, draghållfasthet, böjlighet, böjtålighet, temperaturtålighet etc. Dessa tester kan utföras av:

Holland Tyskland Sverige
INIEX V.D.E
E.P.M
Intertek (Semko)
SP – Statens Provningsanstalt i Borås
Norge Danmark
DNV DEMKO
DNV

SS EN 60529

KAPSLINGSKLASSER SS EN 60529
Första siffran: Skydd mot beröring och inträngande föremål.
Andra siffran: Skydd mot vätskor
0 1 2 3 4 5 6 7 8
 0  IP00  –  –  –  –  –  –  –  –
 1  IP10  IP11  IP12  –  –  –  –  –  –
 2  IP20  IP21  IP22  IP23  –  –  –  –  –
 3  IP30  IP31  IP32  IP33  IP34  –  –  –  –
 4  IP40  IP41  IP42  IP43  IP44  –  –  –  –
 5  IP50  –  –  –  IP54  IP55  –  –  –
 6  IP60  –  –  –  –  IP65  IP66  IP67  IP68
Första siffran: Grad av skydd mot beröring och inträngande av fasta föremål Andra siffran: Grad av skydd mot inträngande vätskor
 1. Inget skydd mot inträngande föremål
 1. Inget skydd
 1. Skydd mot beröring av farliga delar med baksidan av handen eller föremål med diameter större än 50mm.
 1. Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar
 1. Skydd mot beröring av farliga delar med verktyg eller fasta föremål med en diameter större än 2.5mm.
 1. Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar när kapslingen lutas max 15°.
 1. Skydd mot beröring av farliga delar med verktyg eller fasta föremål med en diameter större än 2.5mm.
 1. Skydd mot strilande vatten.
 1. Skydd mot beröring av farliga delar med tråd eller fasta föremål med en diameter större än 1mm.
 1. Skydd mot överstrilning.
 1. Skydd mot beröring av farliga delar med tråd. Dammskydd.
 1. Skydd mot vattenstrålar.
 1. Skydd mot beröring av farliga delar med tråd. Dammtät.
 1. Skydd mot kraftiga vattenstrålar.
 1. Skydd mot inverkan vid kortvarig nedsänkning i vatten.
 1. Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten.

När du väljer material till en anläggning skall du tillse att det valda materialets IP-klass minst motsvarar den områdes klassning som finns för området eller som i beskrivning angivits för anläggningen.