Formelsamling

FORMELSAMLING RÖRVÄRME
  1. Frostskydd/varmhållning av rör: Rör belägges med värmekabel för att kompensera energiförluster genom den termiska isoleringen och upprätthålla en temperatur över 0°C/upprätthålla en önskad temperatur.

Formler

Värmeförlustberäkning

Q = 2 x π  x Dt x k x 1,16 x s / In (dy / di)

Q = Värmeförlusten (W)
Dt = Temperaturdifferens mellan rör och omgivning (°C)
k = Isoleringens K-värde (Mineralull = 0,045)
dy = Isoleringens ytterdiameter (mm)
di = Isoleringens innerdiameter (mm)
s = Säkerhetsfaktor (0 = inomhus/1,5 = kajplats
  1. Uppvärmning av rör (stillastående vätskor): Rör belägges med värmekabel för att höja en ursprungs temperatur till en önskad temp. samt att kompensera värmeförluster genom den termiska isoleringen.

Formler

Beräkning av energibehov vid uppvärmning av stillastående vätskor

P = Q + Ph

Ph = G x V x c x th / h

P = Totalt effektbehov för den önskade temperaturhöjningen (W)
Q = Värmeförlust genom termisk isolering enligt ovan (W)
Ph = Erforderlig effekt för att höja temperaturen (W)
G = Densitet (Kg/dm³)
V = Volym dm³ (l)
c = Värmekapacivitet (Wh/Kg°C)
th = Önskad temperaturhöjning (°C)
h = Önskad uppvärmningstid
  1. Uppvärmning av genomströmmande vätskor: Rör belägges med värmekabel för att höja temperaturen på en genomströmmande väska x-antal grader medan den passerar den aktuella rörsträckan amtidigt måste värmeförlusten genom isoleringen kompenseras.

Formler

Beräkning av energibehov för uppvärmning genomströmmande vätskor

P = Q + Phs

Phs = V x G x c x th

P = Totalt effektbehov för den önskade temperaturhöjningen (W)
Phs = Effektbehov för önskad temperaturhöjning (W)
Vh = Strömmande volym (Liter/timme)
c = Värmekapacivitet (Wh/Kg°C)
th = Önskad temperaturhöjning (°C)