Energibehov

BERÄKNING AV ENERGIBEHOV

Huvudgrupper

  1. Frostskydd / Varmhållning av tankar, behållare, filter, fickor, cisterner od.
    Objektet belägges med värmekabel, aluminiumfolie samt termisk isolering för att förhindra avkylning (Värmeförluster genom termisk isolering)

Formel

Värmeförlustberäkning

Q = A x k x Δt x s
S x E
Q = Värmeförlust genom termisk isolering (W)
A = Objektets totala avkylda area (m²)
k = Isoleringens K-värde
Δt = Temperaturskillnad mellan objektet och omgivning
S = Isolationens tjocklek (m)
E = Korrigeringsfaktor (normalt 0.8)
s = Säkerhetsfaktor (0=inomhus/1.5 = utomhus)
  1. Uppvärmning av tankar, behållare, filter, fickor, cisterner od.
    Objektet belägges med värmekabel, aluminiumfolie samt termisk isolering för att dels kompensera värmeförlust via isolering samt för att höja temperaturen hos objektet.
    Uppvärmningstiden beror av installerad effekt enligt formel.
    I beräkningen skall även hänsyn tagas till värmeförluster genom den termiska isoleringen då denna annars kan förlänga den beräknade uppvärmningstiden något.

Beräkning av energibehov för uppvärmning

P = Q + Ph

Ph = V x G x c x th
h
P = Erforderlig effekt (W)
Q = Värmeförlust genom isolering (W)
Ph = Effektbehov för att höja temperaturen på objektet till önskad temperatur på h timmar (W)
V = Objektets volym dm³ (Liter)
G = Innehållets densitet (Kg/dm³)
c = Värmekapacivitet (Wh/Kg°C)
th = Önskad temperaturhöjning (°C)
h = Uppvärmningstid