Effektbehov

KALKYL AV ERFODERLIG EFFEKT FÖR UPPVÄRMNING AV BEHÅLLARE OCH DESS INNEHÅLL.
  • Vid uppvärmning av behållare måste även värmeförlusten genom den termiska isoleringen tagas i beaktande.
  • Beräkningen för denna utförs enligt föregående sida och adderas till det beräknade effektbehovet för uppvärmning.
  • Beräkningen av erfoderlig effekt för att höja temperaturen i en behållare till en önskad temperatur på en utsatt tid erfodras data enligt följande:

Slutlig temperatur efter uppvärmning, start temperatur, omgivningstemperatur, isoleringens tjocklek och konduktivitet, yttermantelns totala avkylande yta samt omgivningens beskaffenhet. Dessutom behövs uppgifter om behållarens volym, innehållets densitet och värmekapacivitet och önskad uppvärmningstid.

Ph =

V x G x c x th + Q

h

Q

= Värmeförlust genom isolering (W)

Ph

= Effektbehovet för att höja temperaturen th grader på h timmar.

V

= Behållarens volym (dm3 )

G

= Innehållets densitet (Kg/dm3)

c

= Innehållets värmekapacivitet (Wh/Kg°C)

th

= Önskad temperaturhöjning (°C )

h

= Uppvärmningstid (Timmar)

OBS!
Om objektet är utfört i plastmaterial eller om inehållet är temperaturkänsligt rekommenderas alltid självbegränsande värmekabel. Om kabel av typ parallellresistiv eller serieresistiv typ väljes får manteltemperaturen beräknas så att den ej överstiger den för materialet eller det i behållaren inneslutna mediet ej överskrides.

Exempel

Uppvärmning av en rund stående ståltank innehållande olja

Diameter

=

Ø 1500 mm

Höjd

=

3 meter

Omgivnings & start temp.

=

20°C

Önskad temp.

=

80°C

Isolering D(m)

=

Mineralull 0,05 m

k-Värde

=

0,04

Miljö

=

Tanken är placerad inomhus stänk av olja kan förekomma.

Innehållets densitet (G):

=

0,9 (Kg/dm3)

Värmekapacivitet (c)

=

0,58 (Wh/Kg°C)

Uppvärmningstid h

=

24 timmar

Ph

=

Effektbehov för att höja temperaturen på objektet till önskad temperatur på h timmar (W)

Volym V(l)= p x r² x h =p x 7,5² x 30=5298 dm3

Ph =

V x G x c x th
h
= 5298 x 0,9 x 0,58 x 60
24

P = Totalt effektbehov (W)
P = Q + Ph = 468 + 6913 = 7381 W

Tanken är av stål och oljan tål höga temperaturer så vi väljer en serieresistiv kabel av teflon med hög effekt per meter.Anslutning sker via temperaturreglering.

Vi väljer TCTR kabel med 28W/lm detta ger: 3 st Vk-slingor á 86 meter TCTR 0,25 ohm 2460W / 230V