Datablad

tcpr 10tts-2-bot
SERIERESISTIV SJÄLVBEGRÄNSANDE
Läs mer »

Den första värmekabel som togs fram var av en serieresistiv typ. Idag finns det flera typer av serieresistiva värmekablar. Dessa tillverkas i kvaliteter från PVC till mineralisolerade högtemperaturkablar med rostfri mantel.

Den största fördelen med dessa är möjligheten att få fram långa elementlängder, från en enda anslutningspunkt. Den första värmekabel som togs fram var av en serieresistiv typ. Idag finns det flera typer av serieresistiva värmekablar. Dessa tillverkas i kvaliteter från PVC till mineralisolerade högtemperaturkablar med rostfri mantel. Den största fördelen med dessa är möjligheten att få fram långa elementlängder, från en enda anslutningspunkt.

I motsats till parallellresistiva och självbegränsande värmekablar vars max. längd begränsas av spänningsfallet i ledarna nyttjas detta som värmeavgivande del i en serieresistiv kabel. Värmetråden är tillverkad av en legering som ger en önskad resistans per meter. Genom att kombinera en önskad längd med de tillgängliga kabelresistanserna och matningsspänningarna kan fördelar erhållas som: slingor med varierande effekter erhållas med längder från ett par meter till längder på 800 – 1000 m från en matningspunkt.

Som nackdel kan ses att kabeln vanligtvis måste färdigställas på fabrik vilket medför att man i förväg måste känna till rörlängder för att kunna förbeställa erforderliga slingor. (Vid långa högtemperaturslingor där värmetråden innehåller koppar (CC-kablar) skall hänsyn tas till värmetrådens temperaturkoefficient som påverkar slingans effekt i negativt).

För installationer inom Ex-område krävs en rad kompletterande skyddsanordningar, samt dispens från berörda myndigheter.

Läs mer »

Självbegränsande kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen. Kabeln har en varierande effekt beroende av omgivningstemperatur vilket garderar mot överhettning även om kablarna korsas. Detta medger även förläggning i Ex-områden (samtliga Värmekabeltekniks självbegränsande kabeltyper är Ex-klassade)

Självbegränsande värmekabel har en unik förmåga att i proportion till kabelns manteltemperatur minska den avgivna effekten. Dessa kablar omnämns ofta som SJÄLVREGLERANDE KABLAR men detta är en felaktig benämning då en önskad temperatur ej kan garanteras utan temperaturstyrning.

Kablarna möjliggör däremot en jämn temperatur på ett rör även om omgivningstemperaturen varierar längs ett rörstråk.

Värmekabeltekniks självbegränsande värmekablar är godkända för användning inom Ex-områden då kablarna har en fastställd T-klass, d.v.s. en maximal temperatur som kabeln kan uppnå. T-klasser varierar för olika effekter/m.

Självbegränsande kablar är uppbyggda runt en halvledande matris med de båda framledarna inbakade i ytterkanterna. Matrisen mellan ledarna har en förmåga att leda ström, ledningsförmågan är proportionell mot temperaturen. Vid stigande temperatur minskar ledningsförmågan, överhettning förhindras. Vid sjunkande temperatur ökar strömmen och det ökande värmebehovet tillgodoses.

– RSL Frostskyddskablar har primärisolering och yttermantel av termoplastisk gummi. Finns även med yttermantel av teflon för aggressiva miljöer.
– RSM kablar för varmhållning och uppvärmning har isolering och yttermantel av teflon.
Självbegränsande kablars avgivna effekt är beroende av omgivningstemperaturen och förläggningssättet, en god värmeavledning ökar kabelns avgivna effekt. (Aluminiumtape som täcker hela kabelns sträckning och fäster mot röret kyler kabelns sida som gränsar mot isoleringen och ökar därigenom avgiven effekt med 30-50%).

Alla självbegränsande kablar har en startström som är högre än driftsströmmen. Detta måste man ta hänsyn till vid design av krets/anslutningslängder.

parallellresistiv cc
PARALLELLRESISTIV MINERALISOLERAD
Läs mer »

Parallellresistiva kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen, detta medger en god flexibilitet både vid nyanläggning och reparations arbeten. Kabeln har en konstant effekt per meter oavsett längd och temperatur och kan kapas på jämna avstånd, oftast mellan 0,5 – 1,2 meter beroende av modullängd från olika leverantörer.

Värmelementet i en parallellresistiv kabel består av en motståndstråd som är lindad runt de isolerade framledarna, vid de så kallade kontaktpunkterna (dessa har märkts som midjor på kabelns utsida) har motståndstråden kontakt mot en av ledarna omväxlande för var kontaktpunkt.

Isolermaterialen och yttermanteln består vanligtvis av teflon-material.

Det finns mer detaljerade uppgifter i kabeldatabladen.

Värmekabeln är utförd med jordfläta som även fungerar som armering samt en korrosionsskyddande yttermantel av teflon där detta ej omöjliggörs av höga temperaturer.

Parallellresistiva värmekablar ger en fast uteffekt per meter oberoende av omgivningstemperaturen. De har ingen startström och kan därför anslutas i relativt långa längder.

Läs mer »

För att tillfredställa olika användningsbehov, kan motståndstråden bestå av koppar, Kumanal eller Nickel/Krom 80/20 medans det yttre hölje kan vara av koppar, Koppar-Nickel 70/30, AISI 321 och Inconel 600.

Mineralisolerade värmekablar tillverkningsprocess består i att ett rör av önskad kvalitet för yttermanteln förses med i förväg beräknad ledare i dess centrum, sedan fylls röret med magnesiumoxid (isolermaterial) som packas till ett homogent isolermaterial. Röret värms upp och valsas i omgångar till rätt diameter uppnåtts. I processen komprimeras isolermaterialet och ledaren valsas ut propotionellt mot yttermanteln.

När mineralisolerade kablar skall installeras i korrosiva miljöer måste kabeltyp med yttermantel härdig mot ämnet väljas eller kabeln skyddas med ett hölje av polyethylene (HDPE) av hög densitet; i det här fallet, är den maximala driftstemperaturen 105 °C.

Mineralisolerade värmekablar tillverkas enligt IEC 800 deras främsta särdrag är:

  • Brandtålig: Mineralisolerad värmekabel består av oorganiska material, så den kan motstå höga temperaturer
  • Lång livstid: Kabelegenskaper, tack vare de oorganiska komponenterna, minskas inte efter hand.
  • Mekaniskt motstånd: Mineralisolerade värmekabel kan böjas, hanteras och installeras i vilken form som helst utan att ta skada eller att dess karakteristik förändras.
  • Metallmantel: Metallisk, heldragen yttermantel med hårdlödda skarvar garanterar ett utmärkt mekaniskt skydd.

Mineralisolerade värmekablar är kostnadseffektiv i bygg och industriapplikationer och i de flesta fall betydligt billagare och vara längre än självbegränsande värmekablar

  • Industriprojekt: Rörledningar, tankar, cisterner, maskiner, filterfickor, mm med temperaturer upp till 800°C
  • Kylrum: frostskydd av kylrumsgolv och uppvärmning av glidskenor för dörrar mm.
  • Markvärme: förhindrar is och snösmältning på vägar, trottoarer och ramper för garage, parkering, sjukhus och så vidare.